Transel Partners

CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI: 2 noiembrie 2015, 14-17, Restaurant Rebecca Tg. Jiu - INSCRIERE: http://goo.gl/forms/rvW7MeH5ia

SEMINARIILE DE DISEMINARE A STUDIULUI DE CERCETARE: 28, 29, 30 octombrie, 14 - 16. Inscriere: proiect.transel@gmail.com

Despre Proiectul TRANSEL

TITLUL PROIECTULUI:

TRANSEL - Stagii de practică și consiliere pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă pentru elevii din județul Gorj

COD CONTRACT:

POS DRU/161/2.1/G/141724

FINAŢAREA PROIECTULUI:

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", Domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziția de la școală la viața activă".

BUGETUL PROIECTULUI:

Bugetul total eligibil al proiectului este de 2.170.200 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 2.126.796 lei.

PERIOADA IMPLEMENTĂRII:

6 mai 2014 – 5 noiembrie 2015

OBIECTIVUL GENERAL:

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învățământul secundar din județul Gorj pentru facilitarea tranziției acestora de la școala la viața activă și pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii prin consiliere și orientare profesională, activități suport pentru consiliere și organizarea de stagii de pregătire practică în cadrul unor parteneriate cu agenți economici din Romania și din Portugalia.

OBIECTIVELE SPECIFICE:
 1. Constientizarea elevilor privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul si facilitarea accesului grupului tinta la informatii privind modul de inscriere in program si de ramanere in acesta, prin intermediul unei caravane organizate in cele 10 unitati de invatamant selectate;
 2. Imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare in cariera oferite celor 400 elevi din grupul tinta, din invatamantul secundar din jud Gorj, care sa conduca la o decizie informata si corecta a acestora in ceea ce priveste alegerea carierei in concordanta cu aptitudinile si interesele vocationale;
 3. Cresterea gradului de informare in randul celor 400 elevi din grupul tinta in ceea ce priveste diverse domenii de activitate in care doresc sa dezvolte o cariera prin organizarea de activitati suport pentru consilierea si orientarea profesionala: vizite de studiu, excursii tematice, intalniri cu reprezentanti ai ONG, ai agentilor economici, ai institutiilor publice, ai universitatilor, organizarea a doua tabere de dezvoltare personala si profesionala;
 4. Crestereea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca prin organizarea de stagii de pregătire practica in cadrul unor parteneriate dezvoltate cu agenti economici din Romania si din Portugalia la care vor participa 100 elevi in vederea facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activa;
 5. Promovarea bunelor practici si oferirea de modele pentru dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa si pentru imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii prin intermediul Manualului de bune practici realizat de P3.
 6. Constientizarea tuturor factorilor implicati in procesul de formare initiala si in sprijinirea tranzitiei de la scoala la viata activa asupra importantei deciziei informata si corecta a elevilor in ceea ce priveste alegerea carierei in concordanta cu aptitudinile si interesele vocationale prin intermediul seminariilor si studiului realizat de P1;  
REZULTATELE ANTICIPATE:
 • 400 elevi beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră
 • 100 elevi sprijiniți în tranziţia de la şcoală la viaţa activă
 • 70% dintre elevi sprijiniți în tranziţia de la şcoală la viaţa activă vor obţine un loc de muncă sau vor participa activ la cursuri ulterioare
 • 20 parteneriate încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă
 • 3 studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă
 • 1 partener transnaţional implicat în proiect - tranziţia de la şcoală la viaţa activă
GRUPUL ŢINTĂ:

400 elevi din învățământul preuniversitar din județul Gorj


ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

A.1. Managementul proiectului

1.1 Constituirea echipei de management și a echipei de implementare
1.2 Elaborarea procedurilor de lucru
1.3 Monitorizarea și controlul proiectului

A.2. Achiziții

2.1. Întocmirea documentelor necesare achizițiilor
2.2.Achiziționarea produselor/serviciilor necesare

A.3. Informare și publicitate

3.1.Crearea unei identități vizuale a proiectului
3.2.Elaboarea produse de informare specifice
3.3.Conferința de lansare a proiectului
3.4.Realizarea și actualizarea permanentă a site-ului proiectului
3.5.Promovarea proiectului la sediile partenerilor
3.6.Derularea a 2 caravane de informare și conștientizare în 10 liceele gorjene
3.7.Conferința finală a proiectului

A.4. Selectarea grupului țintă

4.1. Pregătirea instrumentelor de selectare
4.2. Selectarea unităților de învățământ în care se vor derula activitățile proiectului
4.3. Identificarea și selecția grupului țintă

A.5. Consilierea și orientarea profesională a elevilor

5.1 Elaborarea de materiale și instrumente de lucru
5.2. Amenajarea spațiilor în cele 10 unități de învățământ
5.3 Derularea consilierii și orientării profesionale
5.4 Monitorizarea elevilor din grupul țintă

A.6. Activități suport pentru consiliere și orientare profesională

6.1 Identificarea instituțiilor/organizațiilor la care se vor derula vizite de studiu, excursii tematice, întalniri cu reprezentanți ai ONG, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, ai universităților etc
6.2 Desfașurarea vizitelor de studiu, excursiilor tematice, întâlnirilor cu reprezentanți ai ONG, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, ai universitaților etc.
6.3.Organizarea a 2 tabere de dezvoltare personală și profesională

A.7. Organizarea stagiilor de pregătire practică

7.1. Stabilirea parteneriatelor cu angajatorii în vederea realizării stagiilor de practică și a elevilor care participă la stagiile de practică
7.2. Elaborarea unui ghid pentru instruirea practică care să conțină: materiale suport pentru stagiile de pregătire practică, instrumente de monitorizare și de evaluare a rezultatelor obținute de elevi
7.3. Derularea stagiilor de pregătire practică (subvenții pentru cei 100 elevi participanți)
7.4. Evaluarea participanților la pregătirea practică


A.8. Realizare studiu de cercetare si diseminarea acestuia

8.1. Stabilirea metodologiei pentru realizarea studiului
8.2. Proiectarea și realizarea instrumentelor necesare
8.3. Colectarea informațiilor și interpretarea rezultatelor obținute
8.4. Stabilirea concluziilor studiului, elaborarea raportului de cercetare pe baza anchetelor realizate
8.5. Organizarea a 3 seminarii de diseminare a studiului

A.9. Realizare manual de bune practici privind tranziția de la școala la viața activă

9.1. Stabilirea metodologiei și cuprinsului manualului
9.2. Colectarea și organizarea informațiilor necesare
9.3. Realizarea conținutului
9.4. Traducerea conținutului și tipărirea manualului